Colofon

Service Management is een uitgave van Vakmedianet.

 

Hoofdredacteur

Ronald Bruins, ronaldbruins@vakmedianet.nl

 

Eindredacteur

Anoek van der Riet

 

Redactie

Martijn Slot en Dick van Zomeren

 

Uitgever

Maciek Piasecki, maciekpiasecki@vakmedianet.nl

 

Sales Manager

Angela Pasutto, angelapasutto@vakmedianet.nl

 

Accountmanager

Kevin Donders, kevindonders@vakmedianet.nl

  

Vormgeving & opmaak

 Magzmaker by Fullmoon Simply Interactive, mail@fullmoon.nl

 

Adres

Vakmedianet, Utrechtseweg 44, 3704HD Zeist

www.servicemanagement.nl

 

Klantenservice & abonnementenadministratie

klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-584 08 88

 

Abonnementen

Service Management verschijnt acht keer per jaar. Vier keer digitaal en vier keer in print. Jaarabonnement €131,25. Studenten betalen €78,75. Verzending naar het buitenland per jaar €29,50 (EU) of €41,50 (niet EU). Prijzen zijn exclusief btw. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.

 

Partner
Numatic

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

Publicatievoorwaarden

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van Vakmedianet van toepassing.

 

Disclaimer

Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.


Colofon_258

Colofon_257

Colofon

18/18
Loading ...